Skip to content
Menu

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg zijn vrijblijvend. Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten
Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op een bepaald tijdstip, in overleg met Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen
Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg . Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg opgave doet van een adres is Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg,
Dorpsplein 24 1759 GN Callantsoog

Aansprakelijkheid Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg
Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg komen. Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg eveneens geen verantwoordelijkheid. Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg , tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg uitgesloten.

Diversen
De klant van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg . Niets uit uitgaven of publicaties van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Brood- en Banketbakkerij Peter van der Ploeg,
Dorpsplein 24
1759 GN Callantsoog
[T] 0224 – 581271
[F] 0224 – 583371
[W] www.bakkerijvanderploeg.nl
[E] info@bakkerijvanderploeg.nl
[KvK] 74312944
[BTW nr.] NL8598.50.079.B01
[ABNA] NL36 ABNA 0587735910